Privacy beleid

PRIVCACYBELEID VAN FRIENDS OF ANIMALS - Vanaf 25 mei 2018 moet elke stichting in Nederland voldoen aan privacy control (AVG). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Friends of Animals verwerkt van haar [vrijwilligers, donateurs, fosterbaasjes, of andere geïnteresseerden].

Indien je donateur, fosterbaasjes, sponsor wordt van Friends of Animals, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Friends of Animals verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Harriet Kuiper - van Royenlaan 4 - 8381 BP Vledder -namens de organisatie Stichting Friends of Animals - K.v.K - 01166505 De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via harriet@friendsofanimals.nl

2. Welke gegevens verwerkt Friends of Animals en voor welk doel 2.1 In het kader van vrijwilligers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum b) adresgegevens c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

2.2 In het kader van donateur, sponsors, fosterbaasjes worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, b) adresgegevens c) e-mailadres(sen)

2.3 Friends of Animals verwerkt de in sub 2.1 en 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Friends of Animals c) je naam en bankrekeningnummer , alleen bij automatische incasso - (Deze is apart aangevraagd en een ondergetekende incasso verklaring is overgedragen)

2.4 Je naam en email adres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te informeren over de ontwikkelingen van Friends of Animals E-mail berichtgeving Friends of Animals gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de stichting te melden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen Friends of Animals verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je betrokkenheid bij de stichting tot maximaal een jaar na afzegging. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen Stichting Friends of Animals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben een zeer goede, up to date beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Friends of Animals kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Friends of Animals zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een week na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Friends of Animals je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@friendsofanimals.nl

6. Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

7 - In kaart brengen website bezoek Op de website van Friends of Animals worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Friends of Animals gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Friends of Animals verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief - Je te informeren over wijzigingen van onze doelen en werkzaamheden.

Stichting Friends of Animals wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons