Beleidsplan stichting Friends of Animals

Friends of Animals is opgericht in maart 2009 . We bestaan uitsluitend uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de dieren in nood. We werken samen met 5 organisaties in Spanje in de regio Andalusië, Asturias en Extremadura. Ons doel is steun te verlenen aan de plaatselijke organisaties en zo de leefsituatie van de dieren ter plaatse te verbeteren.

Registratie:
KvK: 01166505
RSIN: 8214.95.021

Contact gegevens:

Stichting Friends of Animals
van Royenlaan 4
8381 BP Vledder
info@friendsofanimals.nl
Tel - (Harriët ) - 06-53432966

IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12
BIC : RABONL2U
payPal - info@friendsofanimals.nl

Doelstelling: het verbeteren van de leefomstandigheden van zwerfdieren in Spanje door samenwerking met plaatselijke organisaties/asielen door middel van ondersteuning te bieden met materiële en financiële donaties.


Middelen om het doel te bereiken:

 • De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het opzetten van castratie- en sterilisatieprojecten voor zowel honden en katten in plaatselijke asielen, zodat de populatie afneemt.
 • Asielen ter plaatse op te knappen, leefbaar en schoon te maken en het realiseren van grotere buitenverblijven met overkappingen tegen zon en regen enzovoorts
 • Het regelen van financiële steun door programma’s - adoptie op afstand – voerproject.
 • Het verzamelen van dierenbenodigdheden en materialen om de plaatselijke asielen op te knappen en het voor de dieren comfortabeler te maken
 • Het geven van voorlichting over onder andere de verzorging van dieren aan kinderen op locale scholen, om zo een betere toekomst voor dieren te bevorderen
 • Samenwerking met andere organisaties en stichtingen om een betere wetgeving te krijgen voor de dieren in het land van herkomst;

Bestuur: de stichting bestaat uit 3 bestuursleden, voorzitter, secretaris, penningmeester. waarin familieleden geen meerderheid kunnen hebben.

VOORZITTER
verantwoordelijkheden en taken:

 • algemene zaken, waaronder:
 • het opstellen, implementeren en controleren van het algemeen beleidsplan
 • het zorg dragen voor een goede interne communicatie
 • het bewaken van de naleving van bestuursbesluiten
 • coördinatie van bestuurstaken
 • het maken en verspreiden van nieuwsbrieven

SECRETARIS
verantwoordelijkheden en taken:

 • Het bijhouden van de administratie

PENNINGMEESTER
verantwoordelijkheden en taken
het registreren van alle financiële transacties van de stichting

 • financiën, waaronder:
 • het innen van de machtigingen.
 • het opstellen van een jaarlijks overzicht
 • het behartigen van bank- en kaszaken
 • het controleren van beleidsvoorstellen op financiële haalbaarheid

Het bestuur wordt bijgestaan door tientallen vrijwilligers die samen met hun zich inzetten om de dieren een beter leven te geven.

Besteding vermogen/beloningsbeleid: Het vermogen van de Stichting is bestemd om de kosten die gemaakt worden bij de zorg voor de dieren, onder te verdelen in: Voeding, huisvesting , medische zorg en de transporten met hulpgoederen. Daarnaast is het vermogen bestemd om overige kosten zoals vervoerskosten, administratieve kosten te dekken. Aan bestuursleden of vrijwilligers wordt geen beloning toegekend. Kosten welke naar redelijkheid en in overleg gemaakt zijn worden vergoed.

Financieel beleid
Alle financiele donaties worden openbaar gemaakt op de website. Jaarlijks wordt, aan het einde van een boekjaar een jaarverslag gemaakt die we op de site plaatsen

Het beheer van het vermogen
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Dit houdt in dat de stichting zelf geen vermogen heeft maar alles ten goede komt aan de dieren in de asielen van de samenwerkende organisaties.

Manieren van geldwerven: De stichting is afhankelijk van giften en donaties. Wij ontvangen met regelmaat donaties. Dit kunnen donaties zijn van individuen en bedrijven. Daarnaast worden er online acties opgezet om geld in te zamelen voor één van onze projecten. De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

Opheffing: bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende saldo aan de samenwerkende asielen in spanje.


Het bestuur

H.Kuiper  - voorzitter

J.Lamballais Tessensohn - penningmeester

A. Overwijk - secretaris